Αποθήκευση στη λίστα αγορών
Δημιουργήστε μια νέα λίστα αγορών

Προσθέστε προϊόντα εισάγοντας κωδικούς

Προσθήκη αρχείου CSV
Εισάγετε τους κωδικούς των προϊόντων που θέλετε να προσθέσετε συλλογικά στο καλάθι σας (μετά από κόμμα, με κενό ή από νέα γραμμή). Η επανάληψη ενός κωδικού περισσότερες από μία φορές θα προσθέσει αυτό το εμπόρευμα όσες φορές εμφανιστεί.

Πολιτική απορρήτου και cookies

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ INNPRO ONLINE SHOP

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ:

  1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ
  2. Η ΒΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
  3. ΣΚΟΠΟΣ, ΒΑΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ONLINE ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
  4. ΠΑΡΑΛΗΠΤΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ONLINE SHOP
  5. ΠΡΟΦΙΛ ΣΤΟ ONLINE ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
  6. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
  7. COOKIES ΣΤΟ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ
  8. ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

1.1 Η πολιτική απορρήτου αυτού του Internet Shop είναι ενημερωτική, πράγμα που σημαίνει ότι δεν αποτελεί πηγή υποχρέωσης για τους Παραλήπτες της Υπηρεσίας ή τους Πελάτες του Διαδικτυακού Καταστήματος. Η Πολιτική Απορρήτου περιέχει κυρίως τους κανόνες σχετικά με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων από τον Διαχειριστή στο Internet Shop, συμπεριλαμβανομένης της βάσης, των σκοπών και της διάρκειας της επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων και των δικαιωμάτων των υποκειμένων των δεδομένων, καθώς και πληροφορίες σχετικά με τη χρήση cookies και αναλυτικών εργαλείων στο το Internet Shop.

1.2 Ο Διαχειριστής των προσωπικών δεδομένων που συλλέγονται μέσω του Διαδικτυακού Καταστήματος είναι ο Robert Błędowski που ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα με την επωνυμία INNPRO ROBERT BŁĘDOWSKI, εγγεγραμμένος στο Κεντρικό Μητρώο Επιχειρηματικής Δραστηριότητας και Πληροφοριών της Δημοκρατίας της Πολωνίας, το οποίο διενεργείται από τον αρμόδιο Υπουργό Οικονομίας, έχοντας: διεύθυνση επιχείρησης και διεύθυνση παράδοσης: ul. Rudzka 65c, 44-200 Rybnik, NIP 6423040197, REGON 243139422, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: kontakt@innpro.pl, αριθμός τηλεφώνου: 533 234 303 - εφεξής καλούμενος ως «Διαχειριστής της Υπηρεσίας ο παροχέας Διαδικτύου την ίδια στιγμή» και ο Πωλητής.

1.3 Τα προσωπικά δεδομένα στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα επεξεργάζονται από τον Διαχειριστή σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, ιδίως σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των ατόμων έναντι την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της Οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) - εφεξής «RODO» ή «Κανονισμός RODO». Το επίσημο κείμενο του κανονισμού RODO: http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679

1.4 Η χρήση του Ηλεκτρονικού καταστήματος, συμπεριλαμβανομένων των αγορών, είναι εθελοντική. Ομοίως, η σχετική παροχή προσωπικών δεδομένων από τον Παραλήπτη ή τον Πελάτη της Υπηρεσίας χρησιμοποιώντας το Ηλεκτρονικό Κατάστημα είναι εθελοντική, με την επιφύλαξη δύο εξαιρέσεων: (1) σύναψη συμφωνιών με τον Διαχειριστή - αδυναμία παροχής προσωπικών δεδομένων που είναι απαραίτητα για την ολοκλήρωση και την εκτέλεση πωλήσεων Συμφωνία ή συμφωνία για την παροχή Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας με τον Διαχειριστή στις περιπτώσεις και στο βαθμό που αναφέρεται στον ιστότοπο του Internet Shop και στους Όρους και Προϋποθέσεις του Internet Shop και στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου έχει ως αποτέλεσμα την αδυναμία να συναχθεί το συμπέρασμα ότι συμφωνία. Η παροχή προσωπικών δεδομένων σε μια τέτοια περίπτωση αποτελεί συμβατική απαίτηση και εάν το υποκείμενο των δεδομένων θέλει να συνάψει μια δεδομένη συμφωνία με τον Διαχειριστή, υποχρεούται να παράσχει τα απαιτούμενα δεδομένα. Κάθε φορά που το εύρος των δεδομένων που απαιτούνται για τη σύναψη μιας σύμβασης αναφέρεται προηγουμένως στον ιστότοπο του Internet Shop και στους Όρους και Προϋποθέσεις του Internet Shop. (2) θεσμοθετημένες υποχρεώσεις του Διαχειριστή - η παροχή προσωπικών δεδομένων είναι μια νομική απαίτηση που απορρέει από καθολικά εφαρμοστέους νόμους που επιβάλλουν υποχρέωση επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων στον Διαχειριστή (π.χ. επεξεργασία δεδομένων για σκοπούς τήρησης φορολογικών ή λογιστικών βιβλίων) και παράλειψη η παροχή τέτοιων δεδομένων θα εμποδίσει τον Διαχειριστή να εκπληρώσει αυτές τις υποχρεώσεις.

1.5 Ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας θα επιδείξει ιδιαίτερη μέριμνα για την προστασία των συμφερόντων των προσώπων στα οποία σχετίζονται τα προσωπικά δεδομένα που υποβάλλονται σε επεξεργασία από αυτόν, και ειδικότερα είναι υπεύθυνος και διασφαλίζει ότι τα δεδομένα που συλλέγονται από αυτόν: (1) υφίστανται νόμιμη επεξεργασία. (2) συλλέγονται για καθορισμένους, νόμιμους σκοπούς και δεν υπόκεινται σε περαιτέρω επεξεργασία ασυμβίβαστη με αυτούς τους σκοπούς· (3) ουσιαστικά ορθές και επαρκείς σε σχέση με τους σκοπούς για τους οποίους υποβάλλονται σε επεξεργασία· (4) διατηρούνται σε μορφή που να επιτρέπει την ταυτοποίηση των υποκειμένων των δεδομένων για όχι περισσότερο από όσο είναι απαραίτητο για την επίτευξη του σκοπού της επεξεργασίας· και (5) υποβάλλονται σε επεξεργασία με τρόπο που διασφαλίζει επαρκή ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων, συμπεριλαμβανομένης της προστασίας από μη εξουσιοδοτημένη ή παράνομη επεξεργασία και τυχαία απώλεια, καταστροφή ή ζημιά, μέσω κατάλληλων τεχνικών ή οργανωτικών μέτρων

1.6 Έχοντας υπόψη τη φύση, το εύρος, το πλαίσιο και τους σκοπούς της επεξεργασίας και τον κίνδυνο παραβίασης των δικαιωμάτων ή ελευθεριών φυσικών προσώπων ποικίλης πιθανότητας και σοβαρότητας, ο υπεύθυνος επεξεργασίας εφαρμόζει κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για να εξασφαλίσει ότι η επεξεργασία πραγματοποιείται σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό και να είναι σε θέση να το αποδείξει. Τα μέτρα αυτά επανεξετάζονται και επικαιροποιούνται όπως απαιτείται. Ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας εφαρμόζει τεχνικά μέτρα για να αποτρέψει μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα από το να αποκτήσουν και να τροποποιήσουν προσωπικά δεδομένα που διαβιβάζονται ηλεκτρονικά.

1.7 Όλες οι λέξεις, φράσεις και ακρωνύμια που εμφανίζονται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου και ξεκινούν με κεφαλαίο γράμμα (π.χ. Πωλητής, Κατάστημα Διαδικτύου, Ηλεκτρονική Υπηρεσία) θα γίνονται κατανοητές σύμφωνα με τον ορισμό τους που περιέχεται στους Κανόνες του Διαδικτυακού καταστήματος που διατίθενται στους ιστότοπους του Κατάστημα Διαδικτύου.

2. ΛΟΓΟΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

2.1 Ο υπεύθυνος επεξεργασίας δικαιούται να επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα όταν και στον βαθμό που πληρούνται μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες προϋποθέσεις: (1) το υποκείμενο των δεδομένων έχει δώσει τη συγκατάθεσή του για την επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων για έναν ή περισσότερους καθορισμένους σκοπούς· (2) η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκτέλεση μιας σύμβασης στην οποία το υποκείμενο των δεδομένων είναι συμβαλλόμενο μέρος ή για να ληφθούν μέτρα κατόπιν αιτήματος του υποκειμένου των δεδομένων πριν από τη σύναψη σύμβασης· (3) η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τη συμμόρφωση με νομική υποχρέωση που έχει ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή (4) η επεξεργασία είναι απαραίτητη για σκοπούς έννομων συμφερόντων που επιδιώκονται από τον υπεύθυνο επεξεργασίας ή από τρίτο μέρος, εκτός εάν αυτά τα συμφέροντα υπερισχύουν των συμφερόντων ή των θεμελιωδών δικαιώματα και ελευθερίες του υποκειμένου των δεδομένων που απαιτούν προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ιδίως όταν το υποκείμενο των δεδομένων είναι παιδί.

2.2 Η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τον υπεύθυνο επεξεργασίας απαιτεί σε κάθε περίπτωση την ύπαρξη τουλάχιστον ενός από τους λόγους που αναφέρονται στο Σημείο. 2.1 της Πολιτικής Απορρήτου. Ειδικοί λόγοι για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων των Πελατών και των πελατών του Διαδικτυακού Καταστήματος από τον Διαχειριστή αναφέρονται στο επόμενο σημείο της πολιτικής απορρήτου - με αναφορά σε έναν δεδομένο σκοπό επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων από τον Διαχειριστή.

3. ΣΚΟΠΟΣ, ΒΑΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ONLINE SHOP

3.1 Σε κάθε περίπτωση, ο σκοπός, η βάση και η περίοδος και οι παραλήπτες των προσωπικών δεδομένων που επεξεργάζεται ο Διαχειριστής προκύπτουν από τις ενέργειες που πραγματοποιεί ένας συγκεκριμένος Παραλήπτης ή Πελάτης Υπηρεσίας στο Κατάστημα Διαδικτύου ή από τον Διαχειριστή. Για παράδειγμα, εάν ο Πελάτης αποφασίσει να πραγματοποιήσει αγορές στο Κατάστημα Διαδικτύου και επιλέξει προσωπική συλλογή του αγορασμένου Προϊόντος αντί για παράδοση με ταχυμεταφορική, τα προσωπικά του δεδομένα θα υποβληθούν σε επεξεργασία προκειμένου να εκτελεστεί η συμφωνία πώλησης που έχει συναφθεί, αλλά δεν θα γίνεται πλέον διατίθεται στον μεταφορέα που εκτελεί την αποστολή για λογαριασμό του Διαχειριστή.

3.2 Ο Διαχειριστής μπορεί να επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα στο Internet Shop για τους ακόλουθους σκοπούς, με βάση και για τις περιόδους που αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα:

Σκοπός επεξεργασίας δεδομένων

Νομική βάση επεξεργασίας δεδομένων

Περίοδος αποθήκευσης δεδομένων

Εκτέλεση Συμφωνίας Πώλησης ή συμφωνίας για την παροχή Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών ή ανάληψη δράσης κατόπιν αιτήματος του υποκειμένου των δεδομένων πριν από τη σύναψη των προαναφερόμενων συμφωνιών

Άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο β) του κανονισμού RODO (εκτέλεση σύμβασης) - η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκτέλεση μιας σύμβασης στην οποία το υποκείμενο των δεδομένων είναι συμβαλλόμενο μέρος ή για τη λήψη μέτρων κατόπιν αιτήματος του υποκειμένου των δεδομένων πριν από την εγγραφή σε σύμβαση.

Τα δεδομένα αποθηκεύονται για την περίοδο που απαιτείται για την εκτέλεση, τη λήξη ή άλλη λήξη της συναφθείσας Σύμβασης Πώλησης ή της Σύμβασης Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας.

Άμεσο μάρκετινγκ

Άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο στ) του κανονισμού RODO (έννομο συμφέρον του υπεύθυνου επεξεργασίας) - η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τους σκοπούς που απορρέουν από τα έννομα συμφέροντα του Διαχειριστή - που συνίσταται στην προώθηση των συμφερόντων και της καλής εικόνας του Διαχειριστή, του Διαδικτυακού του Καταστήματος και προσπαθεί να πουλήσει τα Προϊόντα

Τα δεδομένα αποθηκεύονται για την περίοδο ύπαρξης του νομικά δικαιολογημένου συμφέροντος που επιδιώκει ο Διαχειριστής, ωστόσο, όχι περισσότερο από την περίοδο εντός της οποίας παραγράφονται οι αξιώσεις του Διαχειριστή έναντι του υποκειμένου των δεδομένων λόγω της οικονομικής δραστηριότητας του Διαχειριστή. Ο χρόνος παραγραφής καθορίζεται από το νόμο και ιδίως τον Αστικό Κώδικα (η βασική παραγραφή για αξιώσεις που σχετίζονται με επιχειρηματικές δραστηριότητες είναι τρία έτη και για σύμβαση πώλησης δύο έτη).

Ο Διαχειριστής δεν μπορεί να επεξεργάζεται δεδομένα για σκοπούς άμεσου μάρκετινγκ σε περίπτωση ουσιαστικής αντίρρησης προς το σκοπό αυτό που εκφράζεται από το υποκείμενο των δεδομένων.

Εμπορία

Άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο α) του κανονισμού RODO (συγκατάθεση) - το υποκείμενο των δεδομένων έχει δώσει τη συγκατάθεσή του για την επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων για σκοπούς μάρκετινγκ από τον Διαχειριστή.

Τα δεδομένα αποθηκεύονται έως ότου το υποκείμενο των δεδομένων αποσύρει τη συγκατάθεσή του για την περαιτέρω επεξεργασία των δεδομένων του για το σκοπό αυτό.

Τήρηση λογιστικών βιβλίων

Άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο γ) του κανονισμού RODO σε συνδυασμό με το άρθρο 74 παράγραφος 2 του νόμου περί λογιστικής, δηλαδή της 30ης Ιανουαρίου 2018. (Εφημερίδα των Νόμων του 2018, σημείο 395) - η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση νομική υποχρέωση που βαρύνει τον Διαχειριστή Τα στοιχεία διατηρούνται για την περίοδο που απαιτείται από νομοθετικές ρυθμίσεις που απαιτούν από τον Διαχειριστή την τήρηση λογιστικών βιβλίων (5 έτη, μετρώντας από την αρχή του έτους που ακολουθεί το οικονομικό έτος στο οποίο αναφέρονται τα στοιχεία). Θέσπιση, διεκδίκηση ή υπεράσπιση αξιώσεων που μπορεί να εγείρει ο Διαχειριστής ή που μπορεί να εγείρονται εναντίον του Διαχειριστή

Τα δεδομένα αποθηκεύονται για την περίοδο ύπαρξης του νομικά δικαιολογημένου συμφέροντος που επιδιώκει ο Διαχειριστής, αλλά όχι περισσότερο από την περίοδο παραγραφής των αξιώσεων που ενδέχεται να εγείρονται κατά του Διαχειριστή (η βασική προθεσμία παραγραφής για αξιώσεις κατά του Διαχειριστή είναι έξι έτη )

Χρήση της ιστοσελίδας του Internet Shop και διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας της

Άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο στ) του κανονισμού RODO (έννομο συμφέρον του υπεύθυνου επεξεργασίας) - η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τους σκοπούς που απορρέουν από τα έννομα συμφέροντα του Διαχειριστή - που συνίσταται στη διεξαγωγή στατιστικών στοιχείων και ανάλυσης κίνησης στο Κατάστημα Διαδικτύου για τη βελτίωση της λειτουργίας του Internet Shop και αύξηση πωλήσεων Προϊόντων Τα δεδομένα αποθηκεύονται για την περίοδο ύπαρξης του νομικά δικαιολογημένου συμφέροντος που επιδιώκει ο Διαχειριστής, ωστόσο, όχι περισσότερο από την περίοδο λήξης των αξιώσεων του Διαχειριστή έναντι του υποκειμένου των δεδομένων λόγω της οικονομικής δραστηριότητας του Διαχειριστή. Η προθεσμία παραγραφής καθορίζεται από το νόμο, ιδίως τον Αστικό Κώδικα (η βασική προθεσμία παραγραφής για αξιώσεις που σχετίζονται με επιχειρηματικές δραστηριότητες είναι τρία έτη και για σύμβαση πώλησης - δύο έτη).

4. ΠΑΡΑΛΗΠΤΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ

4.1 Για την εύρυθμη λειτουργία του Ηλεκτρονικού Καταστήματος, συμπεριλαμβανομένης της εκτέλεσης των Συμφωνιών Πώλησης που έχουν συναφθεί, είναι απαραίτητο ο Διαχειριστής να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες εξωτερικών οντοτήτων (όπως π.χ. πάροχος λογισμικού, ταχυμεταφορέας ή επεξεργαστής πληρωμών). Ο Διαχειριστής θα χρησιμοποιεί μόνο τις υπηρεσίες τέτοιων εκτελών την επεξεργασία που παρέχουν επαρκείς εγγυήσεις για την εφαρμογή κατάλληλων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων, ώστε η επεξεργασία να συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του κανονισμού RODO και να προστατεύει τα δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων.

4.2 Η διαβίβαση δεδομένων από τον υπεύθυνο επεξεργασίας δεν πραγματοποιείται σε κάθε περίπτωση και όχι σε όλους τους παραλήπτες ή τις κατηγορίες παραληπτών που αναφέρονται στην Πολιτική Απορρήτου - ο υπεύθυνος επεξεργασίας μεταφέρει δεδομένα μόνο εάν είναι απαραίτητο για την επίτευξη ενός συγκεκριμένου σκοπού επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων και μόνο στο βαθμό που είναι απαραίτητο για την επίτευξή του. Για παράδειγμα, εάν ο Πελάτης χρησιμοποιεί προσωπική συλλογή, τα δεδομένα του δεν θα μεταφερθούν στον μεταφορέα που συνεργάζεται με τον Διαχειριστή.

4.3 Τα προσωπικά δεδομένα των Παραληπτών Υπηρεσιών και των Πελατών του Διαδικτυακού Καταστήματος μπορούν να μεταφερθούν στους ακόλουθους παραλήπτες ή κατηγορίες παραληπτών:

1.1.1. μεταφορείς / μεταφορείς / μεσίτες ταχυμεταφορών / οντότητες που εκμεταλλεύονται την αποθήκη ή/και τη διαδικασία αποστολής - στην περίπτωση Πελάτη που χρησιμοποιεί τη μέθοδο παράδοσης Προϊόντος στο Κατάστημα Διαδικτύου μέσω ταχυδρομείου ή μέσω ταχυμεταφοράς, ο Διαχειριστής κάνει τα συλλεγόμενα προσωπικά δεδομένα του Ο πελάτης είναι διαθέσιμος στον επιλεγμένο μεταφορέα, μεταφορέα ή μεσάζοντα που εκτελεί την αποστολή για λογαριασμό του Διαχειριστή, και εάν η αποστολή γίνεται από εξωτερική αποθήκη - στην οντότητα που λειτουργεί την αποθήκη ή/και τη διαδικασία αποστολής - στο βαθμό που απαιτείται για την ολοκλήρωση της παράδοση του Προϊόντος στον Πελάτη.

1.1.2. οντότητες που επεξεργάζονται πληρωμές με ηλεκτρονική ή πιστωτική κάρτα - εάν ένας Πελάτης χρησιμοποιεί τη μέθοδο πληρωμής με ηλεκτρονική ή πιστωτική κάρτα στο Κατάστημα Διαδικτύου, ο Διαχειριστής καθιστά διαθέσιμα τα συλλεγμένα προσωπικά δεδομένα του Πελάτη σε μια επιλεγμένη οντότητα που επεξεργάζεται τις προαναφερθείσες πληρωμές στο Κατάστημα Διαδικτύου με βάση της εντολής του Διαχειριστή, στο βαθμό που απαιτείται για τη διεκπεραίωση της πληρωμής που πραγματοποίησε ο Πελάτης.

1.1.3. πιστωτές / εκμισθωτές - σε περίπτωση Πελάτη που χρησιμοποιεί τη μέθοδο πληρωμής με δόσεις ή χρηματοδοτική μίσθωση στο Internet Shop, ο Διαχειριστής θα διαθέσει τα προσωπικά δεδομένα του Πελάτη σε επιλεγμένο πιστωτή ή εκμισθωτή που χειρίζεται τις προαναφερθείσες πληρωμές στο Κατάστημα Διαδικτύου την την εντολή του Διαχειριστή στο βαθμό που απαιτείται για τη διεκπεραίωση της πληρωμής που εκτελείται από τον Πελάτη.

1.1.4. πάροχοι υπηρεσιών που παρέχουν στον Διαχειριστή τεχνικές, λύσεις πληροφορικής και οργάνωσης, οι οποίες επιτρέπουν στον Διαχειριστή να διευθύνει την επιχείρησή του, συμπεριλαμβανομένου του Internet Shop και των Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών που παρέχονται μέσω αυτού (ιδίως, προμηθευτές λογισμικού ηλεκτρονικών υπολογιστών για τη λειτουργία του Internet Shop, π.χ. - πάροχοι αλληλογραφίας και φιλοξενίας, καθώς και προμηθευτές λογισμικού διαχείρισης επιχειρήσεων και τεχνικής υποστήριξης για τον Διαχειριστή) - ο Διαχειριστής καθιστά τα συλλεγόμενα προσωπικά δεδομένα του Πελάτη διαθέσιμα σε επιλεγμένο προμηθευτή που ενεργεί για λογαριασμό του μόνο στην περίπτωση και στον βαθμό απαραίτητη για την εκτέλεση ενός δεδομένου σκοπού επεξεργασίας δεδομένων σύμφωνα με την παρούσα Πολιτική Απορρήτου.

1.1.5. πάροχοι λογιστικών, νομικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών που παρέχουν στον Διαχειριστή λογιστική, νομική ή συμβουλευτική υποστήριξη (ιδίως λογιστικό γραφείο, δικηγορικό γραφείο ή πρακτορείο είσπραξης χρεών) - ο Διαχειριστής καθιστά τα συλλεγόμενα προσωπικά δεδομένα του Πελάτη διαθέσιμα στον επιλεγμένο πάροχο ενεργώντας για λογαριασμό της μόνο εάν και στο βαθμό που είναι απαραίτητο για την επίτευξη ενός δεδομένου σκοπού επεξεργασίας δεδομένων σύμφωνα με την παρούσα Πολιτική Απορρήτου.

5. ΠΡΟΦΙΛ ΣΤΟ ONLINE SHOP

5.1 Ο κανονισμός RODO επιβάλλει στον υπεύθυνο επεξεργασίας την υποχρέωση να παρέχει πληροφορίες σχετικά με την αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ, όπως αναφέρεται στο άρθρο 22 παράγραφοι 1 και 4 του κανονισμού RODO, και, τουλάχιστον σε αυτές τις περιπτώσεις, σχετικές πληροφορίες σχετικά με τους τρόπους λήψης μιας τέτοιας απόφασης, καθώς και σχετικά με τη σημασία και τις προβλεπόμενες συνέπειες αυτής της επεξεργασίας για το υποκείμενο των δεδομένων. Έχοντας αυτό υπόψη, ο υπεύθυνος επεξεργασίας παρέχει πληροφορίες σχετικά με πιθανή δημιουργία προφίλ σε αυτήν την ενότητα της πολιτικής απορρήτου.

5.2 Ο υπεύθυνος επεξεργασίας μπορεί να χρησιμοποιήσει τη δημιουργία προφίλ στο Internet Shop για σκοπούς άμεσου μάρκετινγκ, αλλά οι αποφάσεις που λαμβάνονται βάσει αυτού από τον υπεύθυνο επεξεργασίας δεν αφορούν τη σύναψη ή άρνηση της Συμφωνίας Πώλησης ή τη δυνατότητα χρήσης Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών στο Κατάστημα Διαδικτύου. Το αποτέλεσμα της χρήσης προφίλ στο Internet Shop μπορεί να είναι π.χ. παροχή έκπτωσης σε ένα συγκεκριμένο άτομο, αποστολή του/της εκπτωτικού κωδικού, υπενθύμιση για ημιτελή αγορές, αποστολή πρότασης Προϊόντος που μπορεί να αντιστοιχεί σε ενδιαφέροντα ή προτιμήσεις ενός συγκεκριμένου ατόμου ή προσφέρει καλύτερες συνθήκες σε σύγκριση με την τυπική προσφορά του Διαδικτύου Κατάστημα. Παρά το προφίλ, εναπόκειται στο άτομο να αποφασίσει ελεύθερα εάν θέλει να επωφεληθεί από την έκπτωση ή τις καλύτερες συνθήκες που έλαβε με αυτόν τον τρόπο και να πραγματοποιήσει μια αγορά από το ηλεκτρονικό κατάστημα.

5.3 Η δημιουργία προφίλ στο Internet Shop συνίσταται στην αυτόματη ανάλυση ή πρόβλεψη της συμπεριφοράς ενός συγκεκριμένου ατόμου στον ιστότοπο του Internet Shop, π.χ. μέσω της προσθήκης ενός συγκεκριμένου Προϊόντος στο καλάθι, της περιήγησης στη σελίδα ενός συγκεκριμένου Προϊόντος στο Κατάστημα Διαδικτύου ή μέσω της ανάλυσης του προηγούμενου ιστορικού αγορών που έγιναν στο Κατάστημα Διαδικτύου. Προϋπόθεση αυτού του προφίλ είναι ο Διαχειριστής να έχει τα προσωπικά δεδομένα του εν λόγω προσώπου για να μπορεί να του/της στείλει π.χ. έναν εκπτωτικό κωδικό.

5.4 Το υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα να μην υπόκειται σε απόφαση που βασίζεται αποκλειστικά σε αυτοματοποιημένη επεξεργασία, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ, και η οποία παράγει έννομα αποτελέσματα σε σχέση με το ενδιαφερόμενο πρόσωπο ή επηρεάζει σημαντικά το άτομο με παρόμοιο τρόπο.

6. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

6.1 Δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης, περιορισμού, διαγραφής ή φορητότητας - το υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα να ζητήσει από τον υπεύθυνο επεξεργασίας πρόσβαση στα προσωπικά του δεδομένα, τη διόρθωσή τους, τη διαγραφή τους («δικαίωμα στη λήθη») ή τον περιορισμό της επεξεργασίας και έχει δικαίωμα αντίρρησης στην επεξεργασία, καθώς και δικαίωμα φορητότητας των δεδομένων του. Οι λεπτομερείς προϋποθέσεις για την άσκηση των δικαιωμάτων που αναφέρονται παραπάνω αναφέρονται στα άρθρα 15-21 του κανονισμού RODO.

6.2 Δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσης ανά πάσα στιγμή - το πρόσωπο του οποίου τα δεδομένα επεξεργάζονται από τον Διαχειριστή βάσει ρητής συγκατάθεσης (σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο α) ή το άρθρο 9 παράγραφος 2 στοιχείο α) του κανονισμού RODO) , έχει το δικαίωμα να αποσύρει τη συγκατάθεση ανά πάσα στιγμή χωρίς να θίγεται η νομιμότητα της επεξεργασίας που πραγματοποιείται βάσει της συγκατάθεσης πριν από την ανάκλησή της.

6.3 Δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην εποπτική αρχή - το πρόσωπο του οποίου τα δεδομένα επεξεργάζονται ο υπεύθυνος επεξεργασίας έχει το δικαίωμα να υποβάλει καταγγελία στην εποπτική αρχή με τον τρόπο και τον τρόπο που καθορίζονται στις διατάξεις του κανονισμού RODO και της πολωνικής νομοθεσίας, ιδίως του νόμου περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Η εποπτική αρχή στην Πολωνία είναι ο Πρόεδρος του Γραφείου Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

6.4 Δικαίωμα αντίρρησης - Το υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα να αντιταχθεί ανά πάσα στιγμή - για λόγους που σχετίζονται με την ιδιαίτερη κατάστασή του - στην επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν βάσει του άρθρου 6 παράγραφος 1 στοιχείο ε) (δημόσιο συμφέροντα ή καθήκοντα) ή στ) (νόμιμο συμφέρον του υπευθύνου επεξεργασίας), συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ σύμφωνα με αυτές τις διατάξεις. Στην περίπτωση αυτή, ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεν επιτρέπεται πλέον να επεξεργάζεται αυτά τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, εκτός εάν ο υπεύθυνος επεξεργασίας αποδείξει επιτακτικούς νόμιμους λόγους για την επεξεργασία που υπερισχύουν των συμφερόντων, δικαιωμάτων και ελευθεριών του υποκειμένου των δεδομένων ή λόγους θεμελίωσης, άσκησης ή υπεράσπισης αξιώσεων.

6.5 Δικαίωμα αντίρρησης στο άμεσο μάρκετινγκ - όταν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα υποβάλλονται σε επεξεργασία για τους σκοπούς του άμεσου μάρκετινγκ, το υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα να αντιταχθεί ανά πάσα στιγμή στην επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν για τέτοιο μάρκετινγκ, συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας προφίλ, ο βαθμός στον οποίο η μεταποίηση σχετίζεται με μια τέτοια άμεση εμπορία.

6.6 Για την άσκηση των δικαιωμάτων που αναφέρονται στην παρούσα παράγραφο της Πολιτικής Απορρήτου, μπορεί να επικοινωνήσετε με τον Διαχειριστή στέλνοντας σχετικό μήνυμα γραπτώς ή μέσω e-mail στη διεύθυνση του Διαχειριστή που αναφέρεται στην αρχή της Πολιτικής Απορρήτου ή μέσω χρησιμοποιώντας τη φόρμα επικοινωνίας που είναι διαθέσιμη στον ιστότοπο του Internet Shop.

7. COOKIES ΣΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

7.1 Τα cookies είναι μικρές πληροφορίες με τη μορφή αρχείων κειμένου που αποστέλλονται από έναν διακομιστή και αποθηκεύονται στο πλάι του ατόμου που επισκέπτεται τον ιστότοπο του Ηλεκτρονικού καταστήματος (π.χ. στον σκληρό δίσκο ενός υπολογιστή, φορητού υπολογιστή ή κάρτας μνήμης smartphone - ανάλογα με τη συσκευή χρησιμοποιείται από τον επισκέπτη στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα). Λεπτομερείς πληροφορίες για τα Cookies καθώς και το ιστορικό της δημιουργίας τους μπορείτε να βρείτε, μεταξύ άλλων, εδώ: https://pl.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie.

7.2 Τα cookies που μπορούν να αποσταλούν από τον ιστότοπο του Ηλεκτρονικού καταστήματος μπορούν να χωριστούν σε διαφορετικούς τύπους, σύμφωνα με τα ακόλουθα κριτήρια:

Από τον πάροχο τους:

1) δικό σας (δημιουργήθηκε από τον ιστότοπο του Ηλεκτρονικού Καταστήματος του Διαχειριστή) και

2) που ανήκουν σε τρίτους (εκτός από τον Διαχειριστή)

Λόγω του χρόνου αποθήκευσης στη συσκευή του ατόμου που επισκέπτεται τον ιστότοπο του διαδικτυακού καταστήματος:

1) συνεδρία (αποθηκεύεται μέχρι να αποσυνδεθείτε από το Internet Shop ή να απενεργοποιήσετε το πρόγραμμα περιήγησης στο Διαδίκτυο) και

2) μόνιμο (αποθηκευμένο για καθορισμένο χρόνο, που ορίζεται από τις παραμέτρους κάθε αρχείου ή μέχρι τη μη αυτόματη αφαίρεση)

Λόγω του σκοπού χρήσης τους:

1) απαραίτητο (επιτρέποντας τη σωστή λειτουργία του ιστότοπου του Internet Shop),

2) λειτουργικό/προτιμητικό (επιτρέποντας την προσαρμογή του ιστότοπου του Internet Shop στις προτιμήσεις του ατόμου που επισκέπτεται τον ιστότοπο),

3) αναλυτική και απόδοση (συλλογή πληροφοριών για τον τρόπο χρήσης της ιστοσελίδας του Internet Shop),

4) μάρκετινγκ, διαφήμιση και κοινωνικά (συγκέντρωση πληροφοριών σχετικά με το άτομο που επισκέπτεται τον ιστότοπο του Internet Shop για να εμφανίζει εξατομικευμένες διαφημίσεις σε αυτό το άτομο και να διεξάγει άλλες δραστηριότητες μάρκετινγκ, συμπεριλαμβανομένων ιστοτόπων ξεχωριστά από τον ιστότοπο του Internet Shop, όπως ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης

7.3 Ο Διαχειριστής μπορεί να επεξεργάζεται δεδομένα που περιέχονται στα Cookies όταν οι επισκέπτες χρησιμοποιούν τον ιστότοπο του Internet Shop για τους ακόλουθους συγκεκριμένους σκοπούς:

Σκοποί χρήσης cookies στο Διαδικτυακό Κατάστημα του Διαχειριστή

ταυτοποίηση παραληπτών υπηρεσιών ως συνδεδεμένοι στο ηλεκτρονικό κατάστημα και ένδειξη ότι είναι συνδεδεμένοι (βασικά cookies)

Υπενθύμιση σχετικά με τα προϊόντα που προστέθηκαν στο καλάθι για την πραγματοποίηση της παραγγελίας (απαραίτητα cookies)

αποθήκευση δεδομένων από συμπληρωμένες Φόρμες Παραγγελίας, έρευνες ή δεδομένα σύνδεσης στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα (ουσιώδη ή/και λειτουργικά/προτιμητικά cookies)

προσαρμόστε το περιεχόμενο του ιστότοπου του Internet Shop στις μεμονωμένες προτιμήσεις του Παραλήπτη της Υπηρεσίας (π.τηρούν ανώνυμα στατιστικά στοιχεία που παρουσιάζουν τον τρόπο χρήσης των σελίδων του Internet Shop (στατιστικά αρχεία cookies)

7.4 Ο έλεγχος στα πιο δημοφιλή προγράμματα περιήγησης ιστού ποια cookies (συμπεριλαμβανομένης της διάρκειας των cookies και του παρόχου τους) αποστέλλονται σε μια δεδομένη στιγμή από τον ιστότοπο του Internet Shop είναι δυνατός με τον ακόλουθο τρόπο: Στο πρόγραμμα περιήγησης Chrome:

(1) στη γραμμή διευθύνσεων, κάντε κλικ στο εικονίδιο του λουκέτου στα αριστερά, (2) μεταβείτε στην καρτέλα "Cookies".

Στον Firefox

(1) στη γραμμή διευθύνσεων, κάντε κλικ στο εικονίδιο ασπίδας στα αριστερά, (2) εταβείτε στην καρτέλα "Επιτρέπεται" ή "Αποκλεισμένο", (3) κάντε κλικ στο πλαίσιο "Παρακολούθηση cookie μεταξύ ιστοτόπων", "Παρακολούθηση μέσων κοινωνικής δικτύωσης στοιχεία" ή "Περιεχόμενο με στοιχεία παρακολούθησης"

Στον Internet Explorer:

(1) κάντε κλικ στο μενού "Εργαλεία" (2) μεταβείτε στην καρτέλα "Επιλογές Internet" (3) μεταβείτε στην καρτέλα "Γενικά", (4) μεταβείτε στην καρτέλα "Ρυθμίσεις", (5) κάντε κλικ στο " πλαίσιο Προβολή αρχείων".

Στο πρόγραμμα περιήγησης Opera:

(1) στη γραμμή διευθύνσεων κάντε κλικ στο εικονίδιο του λουκέτου στα αριστερά, (2) μεταβείτε στην καρτέλα "Cookies".

Στο πρόγραμμα περιήγησης Safari:

(1) κάντε κλικ στο μενού "Προτιμήσεις", (2) μεταβείτε στην καρτέλα "Απόρρητο", (3) κάντε κλικ στο πλαίσιο "Διαχείριση δεδομένων ιστότοπου"

Ανεξάρτητα από το πρόγραμμα περιήγησης, χρησιμοποιώντας τα διαθέσιμα εργαλεία, για παράδειγμα, στη διεύθυνση: https://www.cookiemetrix.com/ ή: https://www.cookie-checker.com/

7.5 Από προεπιλογή, τα περισσότερα προγράμματα περιήγησης ιστού που είναι διαθέσιμα στην αγορά αποδέχονται την αποθήκευση των Cookies. Μπορείτε να καθορίσετε τις προϋποθέσεις για τη χρήση των Cookies μέσω των ρυθμίσεων του δικού σας προγράμματος περιήγησης στο Διαδίκτυο. Αυτό σημαίνει ότι μπορείτε, για παράδειγμα, να περιορίσετε μερικώς (π.χ. προσωρινά) ή να απενεργοποιήσετε πλήρως την αποθήκευση των cookies - στην τελευταία περίπτωση, ωστόσο, αυτό μπορεί να επηρεάσει ορισμένες από τις λειτουργίες του Ηλεκτρονικού καταστήματος (για παράδειγμα, ενδέχεται να μην είναι δυνατό να ακολουθήσει τη διαδρομή της παραγγελίας μέσω της Φόρμας Παραγγελίας λόγω μη απομνημόνευσης των Προϊόντων στο καλάθι αγορών κατά τα επόμενα βήματα υποβολής της παραγγελίας).

7.6. Οι ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης σχετικά με τα Cookies είναι σημαντικές από την άποψη της συγκατάθεσης για τη χρήση των Cookies από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα - σύμφωνα με το νόμο, αυτή η συγκατάθεση μπορεί επίσης να εκφραστεί μέσω των ρυθμίσεων του προγράμματος περιήγησής σας στο Διαδίκτυο. Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την αλλαγή των ρυθμίσεων για τα cookies και την ανεξάρτητη διαγραφή τους στα πιο δημοφιλή προγράμματα περιήγησης ιστού είναι διαθέσιμες στην ενότητα βοήθειας του προγράμματος περιήγησής σας και στις ακόλουθες σελίδες (απλώς κάντε κλικ στον σύνδεσμο):

7.7. στο πρόγραμμα περιήγησης Chrome

7.8. Πρόγραμμα περιήγησης Firefox

7.9. το πρόγραμμα περιήγησης Internet Explorer

7.10. το πρόγραμμα περιήγησης Opera

7.11. το πρόγραμμα περιήγησης Safari

7.12. το πρόγραμμα περιήγησης Microsoft Edge

7.13 Ο Διαχειριστής μπορεί να χρησιμοποιήσει τις υπηρεσίες Google Analytics και Universal Analytics που παρέχονται από την Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland). Αυτές οι υπηρεσίες βοηθούν τον Διαχειριστή να διατηρεί στατιστικά στοιχεία και να αναλύει την κίνηση στο Internet Shop. Τα δεδομένα που συλλέγονται επεξεργάζονται από τις παραπάνω υπηρεσίες για τη δημιουργία στατιστικών που βοηθούν στη διαχείριση του Internet Shop και στην ανάλυση της κίνησης στο Internet Shop. Τα δεδομένα αυτά είναι συλλογικού χαρακτήρα. Κατά τη χρήση των παραπάνω υπηρεσιών στο Internet Shop, ο Διαχειριστής συλλέγει δεδομένα όπως πηγές και μέσο προσέλκυσης επισκεπτών στο Internet Shop και τη συμπεριφορά τους στον ιστότοπο του Internet Shop, πληροφορίες για τις συσκευές και τα προγράμματα περιήγησης από τα οποία επισκέπτονται τη σελίδα, IP και τομέας, γεωγραφικά δεδομένα και δημογραφικά δεδομένα (ηλικία, φύλο) και ενδιαφέροντα.

7.14. Είναι δυνατό να αποκλείσετε με εύκολο τρόπο την πρόσβαση ενός συγκεκριμένου ατόμου στις πληροφορίες του Google Analytics σχετικά με τη δραστηριότητά του στον ιστότοπο του Internet Shop - για το σκοπό αυτό, μπορείτε, για παράδειγμα, να εγκαταστήσετε ένα πρόσθετο προγράμματος περιήγησης που παρέχεται από την Google Ireland Ltd. διαθέσιμη εδώ: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.

8. ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

8.1 Το Internet Shop μπορεί να περιέχει συνδέσμους προς άλλους ιστότοπους. Ο Διαχειριστής ενθαρρύνει τον Πελάτη, μετά την πλοήγηση σε άλλους ιστότοπους, να διαβάσει την πολιτική απορρήτου που καθορίζεται εκεί. Αυτή η πολιτική απορρήτου ισχύει μόνο για το Internet Shop του Διαχειριστή.

pixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixel